Algemene Voorwaarden
Inhoudsopgave:
Artikel 1 - Definities
Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer
Artikel 3 - Toepasselijkheid
Artikel 4 - Het aanbod
Artikel 5 - De overeenkomst
Artikel 6 - Herroepingsrecht
Artikel 7 - De prijs
Artikel 8 - Conformiteit en garantie
Artikel 9 - Levering en uitvoering
Artikel 10 - Betaling
Artikel 11 - Klachtenregeling
Artikel 12 - Aanvullende of afwijkende bepalingen
Artikel 13 - Cookie statement
Privacy beleid

Artikel 1 Definities
1.1 Definities zoals besproken in dit document
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Bedenktijd: De termijn waarbinnen de afnemer gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
2. Afnemer: De natuurlijke persoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een
overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
3. Dag: Kalenderdag;
4. Duurtransactie: Een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten
en/of diensten, waarvan de leverings- en of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
5. Duurzame gegevensdrager: Elk middel dat de klant/ondernemer in staat stelt om informatie
die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en
ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
6. Herroepingsrecht: De mogelijkheid voor de klant om binnen de bedenktijd af te zien van de
overeenkomst op afstand;
8. Ondernemer: De natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan
klanten aanbiedt;
9. Overeenkomst op afstand: Een overeenkomst waarbij in het kader van een door de
ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot
en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer
technieken voor communicatie op afstand;
10. Techniek voor communicatie op afstand: Middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van
een overeenkomst, zonder dat afnemer en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn
samengekomen.
11. Algemene voorwaarden: De onderhavige Algemene voorwaarden van de ondernemer.

Artikel 2 Identiteit van de ondernemer
2.1 R. v.d. Kooi H.T.D.
Naam ondernemer: Rindert van der Kooi Horeca Technische Dienstverlening
Vestigingsadres: Wjuk 26, 9145RB, TERNAARD
Telefoonnummer: 06-13487757
E-mailadres: info@horecatechnischedienst.nl
KvK nummer: 59816597
BTW nummer: NL001462237B27
REGIO BANK: NL87 RBRB 8836 7089 43

Artikel 3 Toepasselijkheid
3.1 Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van R. v.d. Kooi H.T.D. en op
elke tot stand gekomen overeenkomst tussen R. v.d. Kooi H.T.D. en afnemer.
2. De tekst van deze algemene voorwaarden wordt voor het afsluiten van de overeenkomst
beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst wordt
gesloten, R. v.d. Kooi H.T.D. vermelden dat de algemene voorwaarden op kantoor zijn in te zien
en eventueel zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of
dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, kan de afnemer zich in geval van tegenstrijdige
algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest
gunstig is.
4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of
gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden
voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg vervangen worden
door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.
5. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld
‘naar de geest` van deze algemene voorwaarden.
6. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze
voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest` van deze algemene voorwaarden.

Artikel 4 Het aanbod
4.1 Het aanbod van R. v.d. Kooi H.T.D.
1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt
dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Al het aanbod is vrijblijvend tenzij anders vermeld door R. v.d. Kooi H.T.D. De onderneming is
gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen indien noodzakelijk.
3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten
en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd zodat de beoogde doelgroep van R.
v.d. Kooi H.T.D. een goede beoordeling van het aanbod kan maken. R. v.d. Kooi H.T.D. kan niet
aan haar aanbod worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat het aanbod,
dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
4. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen
aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
5. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden
producten. R. v.d. Kooi H.T.D. kan echter niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact
overeenkomen met de echte kleuren van de producten.
6. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de afnemer duidelijk is wat de rechten en
verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Deze zijn terug te
vinden in de overige bepalingen en bestanden die op de website te vinden zijn. Dit betreft in het
bijzonder:
o De prijs exclusief belastingen;
o De eventuele kosten van verzending;
o De wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig
zijn;
o Het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
o De wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
o De termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer
de prijs garandeert;
o Of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze
voor de afnemer te raadplegen is;
o De gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de
consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen;
o De beschikbare maten, kleuren en verschillende soorten materialen van het aanbod.

Artikel 5 De overeenkomst
5.1 De overeenkomst tussen R. v.d. Kooi H.T.D. en afnemer
1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment
van aanvaarding door de afnemer van het aanbod en de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt R. v.d.
Kooi H.T.D. langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang
de ontvangst van deze aanvaarding niet door R. v.d. Kooi H.T.D. is bevestigd, kan de
overeenkomst door beide partijen ontbonden worden.
3. R. v.d. Kooi H.T.D. treft passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging
van de elektronische overdracht van data en zorgt voor een veilige web omgeving. Bij
elektronische betaling neemt R. v.d. Kooi H.T.D. de daartoe passende veiligheidsmaatregelen in
acht.
4. R. v.d. Kooi H.T.D. kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de afnemer
aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang
zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien R. v.d. Kooi H.T.D.
op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij
gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere
voorwaarden te verbinden.
5. R. v.d. Kooi H.T.D. zal bij het aangeboden product aan de afnemer de volgende informatie,
schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de afnemer op een toegankelijke manier kan
worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
o Het correspondentie adres van R. v.d. Kooi H.T.D. waar de afnemer met klachten terecht kan;
o De voorwaarden waaronder en de wijze waarop de afnemer van het herroepingsrecht gebruik
kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
o De informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende
beschikbaarheid van de betreffende producten.
Artikel 6 Herroepingsrecht

6.1 Annuleren indien nog niet verzonden
1. Het kan uiteraard voorkomen dat de afnemer een bestelling heeft geplaatst bij R. v.d.
Kooi H.T.D. en dat hij deze helaas wilt annuleren. Indien dit het geval is kan de afnemer dit
binnen 48 uur bij de onderneming melden. R. v.d. Kooi H.T.D. beoordeeld dan de annulering en
stuurt de afnemer per e-mail een bevestiging wanneer de annulering is goedgekeurd.
2. Indien er regelmatig een annulering ontvangen wordt van eenzelfde afzender (bedrijf, persoon,
e-mail of IP-adres), is R. v.d. Kooi H.T.D. genoodzaakt 25% van het bestelde bedrag in rekening
te brengen. Onder een regelmatige annulering wordt verstaan:3 annuleringen of meer per 12
maanden.
3. Indien de afnemer een fout heeft gemaakt binnen de bestelling en dit gewijzigd moet worden,
moet dit binnen 48 uur gemeld worden bij R. v.d. Kooi H.T.D. De wijziging wordt na ontvangst
beoordeeld waarna R. v.d. Kooi H.T.D. contact zal opnemen met de afnemer of de wijziging
doorgevoerd kan worden. Uiteraard denkt de onderneming met de afnemer mee om het
probleem zo goed mogelijk op de lossen. Een wijziging is kosteloos mits deze binnen 48 uur
wordt doorgegeven en geaccepteerd.
6.2 Geen herroepingsrecht
1. Gezien hygiënische- en gezondheidsredenen bied R. v.d. Kooi H.T.D. geen mogelijkheid een
product zonder opgave te retourneren. In bijzondere gevallen kan de afnemer contact met R. v.d.
Kooi H.T.D. opnemen en wordt situatie beoordeeld of een bestelling in uitzondering terug
gezonden mag worden. De vooraf berekende verzendkosten en de achteraf gemaakte
retourkosten zijn hierbij voor de afnemer. Hierbij geldt, dat indien de bestelling regelmatig
geannuleerd wordt (zie paragraaf 2 van de FAQ) R. v.d. Kooi H.T.D. genoodzaakt is 25% van het
bestelde bedrag in rekening te brengen.
Bij retourzending is het van belang dat de producten in de originele staat worden verzonden door
de afnemer. Dit is inclusief bijgeleverde accessoires en documentatie. Indien de bestelling vooraf
betaald is, zullen wij dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontvangst
van het product terugbetalen.
2. Retourneren is helaas niet van toepassing op opmaat gemaakte producten of reeds
geïnstalleerde installaties. Gezien de persoonlijkheid van de bestelling en of plaatsing kunnen
deze helaas niet retour genomen worden.

Artikel 7 De prijs
7.1 Het aanbod en haar prijs
1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden
producten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btwtarieven.
2. In afwijking van het vorige lid kan R. v.d. Kooi H.T.D. producten waarvan de prijzen gebonden
zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar R. v.d. Kooi H.T.D. geen invloed op
heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat
eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
3. Prijsverhogingen worden elk jaar op 1 januari doorgevoerd door R. v.d. Kooi H.T.D.
4. De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn exclusief btw.
5. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk - en zetfouten. Voor de gevolgen van druk - en
zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk - en zetfouten is R. v.d. Kooi H.T.D.
niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

Artikel 8 Conformiteit en garantie
8.1 Garantie via R. v.d. Kooi H.T.D.
1. R. v.d. Kooi H.T.D. biedt naast de algemene garantie van de fabrikant een standaard
garantietermijn van 30 dagen voor de meeste producten.
Producten die van garantie zijn uitgesloten zijn:
- Schoonmaakartikelen
- Rubberen onderdelen
2. R. v.d. Kooi H.T.D. verwacht dat de afnemer de ontvangen producten na ontvangst
onmiddellijk controleert op deugdelijkheid. Indien blijkt dat de afgeleverde producten incompleet
of ondeugdelijk zijn, verwachten de ondernemer dat de afnemer binnen 5 werkdagen contact met
haar opneemt over de mogelijke vervolgstappen. Kiest de afnemer ervoor om het product in
gebruik te nemen ook na constatering van ondeugdelijkheid, dan vervalt bovengenoemde
garantietermijn.
3. R. v.d. Kooi H.T.D. gaat er vanuit dat de geleverde producten voor langere tijd meegaan, maar
het kan voorkomen dat er onverwacht toch iets mis is met het product. De afnemer kan in
overleg met R. v.d. Kooi H.T.D. het product terugsturen, waarna een beoordeling plaatsvindt. Na
een positieve beoordeling wordt een nieuw product toegestuurd of wordt er contact opgenomen
over een passende schadevergoeding. Bij een nieuw geleverd product gaat de gestelde
garantietermijn opnieuw van start vanaf verzending van het nieuw geleverde product.
4. Producten kunnen door verschillende omstandigheden ondeugdelijk worden verklaard. R. v.d.
Kooi H.T.D. kan helaas niet alle vormen van schade tot zich nemen. De gestelde garantie is dan
ook niet van toepassing op producten die beschadigd zijn door:
- Onjuist gebruik
- Levering en Montagefouten
- Een val van het product
- Opzet of roekeloosheid van de gebruiker
5. Retouren
Geleverde artikelen worden retour genomen wanneer:
- een zending retour is gemeld en hiervoor toestemming is verkregen;
- artikelen onbeschadigd, niet gebruikt, compleet en in originele verpakking ontvangen wordt;
- retourzending voorzien is van kopie-aankoopfactuur;
- binnen 14 dagen na factuurdatum retourzending is ontvangen.
Alle kosten voor retourzendingen komen voor rekening van de wederpartij. R. v.d. Kooi H.T.D.
behoudt zich het recht voor om retourzendingen die niet conform bovenstaande richtlijnen retour
gezonden zijn, te weigeren en/of te retourneren naar de wederpartij. Alle eventueel bijkomende
kosten zijn voor rekening van de wederpartij.

Artikel 9
9.1 Levering van de aangeboden producten
1. R. v.d. Kooi H.T.D. neemt de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht bij het in ontvangst
nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de afnemer aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt
tenzij de afnemer heeft aangegeven de bestelde producten af te halen.
3. Bij elk product van R. v.d. Kooi H.T.D. staat een verwachte levertijd. Over het algemeen zijn
alle producten op voorraad en worden deze ± 1 week na ontvangst van de order en betaling
geleverd. De bestelde logo`s worden op maat gemaakt en R. v.d. Kooi T.O.&D. heeft hiervoor
een bestand nodig van de opdrachtgever. De bestelde logo`s worden ± 3 weken na ontvangst
van het aangeleverde bestand nagestuurd.
4. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts
gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk binnen een week
nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De afnemer heeft in dat geval het recht om de
overeenkomst in overleg met R. v.d. Kooi H.T.D. te ontbinden.
5. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal R. v.d. Kooi H.T.D. het bedrag dat de
afnemer betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontvangst van het
product terugbetalen.
6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij R. v.d. Kooi H.T.D. tot
het moment van bezorging aan de afnemer of een vooraf aangewezen en aan R. v.d. Kooi
H.T.D. bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 10 Betaling
10.1 Betaling van de bestelling door de afnemer
1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de afnemer verschuldigde
bedragen te worden voldaan direct na het plaatsen van de bestelling, of tenminste voor levering
van de bestelde producten.
2. De afnemer heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens
onverwijld aan de ondernemer te melden.
3. De bestelde producten dienen voor levering te worden betaald aan R. v.d. Kooi H.T.D. Het kan echter voorkomen dat de afnemer een speciale regeling heeft getroffen met de organisatie.
Waarbij R. v.d. Kooi H.T.D. verwacht dat de afnemer het verschuldigde bedrag uiterlijk 14 dagen
na ontvangst van uw bestelling overmaakt. Bij ingebrekestelling stuurt R. v.d. Kooi H.T.D. een
betalingsherinnering waarna de afnemer nogmaals 14 dagen heeft om het verschuldigde bedrag
over te maken. Bij een tweede betalingsherinnering brengt de organisatie 15 euro in rekening
bovenop het verschuldigde bedrag.
4. Mocht het verschuldigde bedrag 14 dagen na de tweede betalingsherinnering niet op de
rekening staan van R. v.d. Kooi H.T.D. onderneemt zij vervolgstappen en wordt een deurwaarder
ingeschakeld.

Artikel 11 Klachtenregeling
11.1 Contact bij een klacht
1. Bij vragen en/of klachten kan de afnemer contact opnemen met R. v.d. Kooi H.T.D. via
06-13487757. Uiteraard kan de afnemer ook een e-mail sturen via de website of via
info@rindertvanderkooi.nl. R. v.d. Kooi H.T.D. is bereikbaar op maandag tot en met zaterdag van
8:00 uur tot 18.00 uur.
2. Klachten worden uiteraard zo spoedig mogelijk behandeld doch uiterlijk binnen 30 dagen na
bekendmaking van de afnemer.
3. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk
omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de afnemer de gebreken heeft
geconstateerd.
4. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar
keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren
5. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar
is voor de geschillenregeling. Hiervoor kan een geschillencommissie ingeschakeld worden welke
het voorlegt aan de daartoe bevoegde rechter.
6. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer
schriftelijk anders aangeeft.

Artikel 12 Aanvullende of afwijkende bepalingen
Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten
nadele van de afnemer zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige
wijze dat deze door de afnemer op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een
duurzame gegevensdrager.

Artikel 13 Cookie statement
Wij, en derde partijen, maken op onze website gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies om jouw voorkeuren op te slaan, om inzicht te verkrijgen in bezoekersgedrag, maar ook om gepersonaliseerde advertenties te tonen. Onder ‘Cookievoorkeuren’ kun je jouw voorkeuren opslaan. Door op ‘Alle cookies accepteren’ te klikken, ga je akkoord met het gebruik van alle cookies zoals omschreven in onze privacy- en cookieverklaring.

Privacy beleid Rindert van der Kooi H.T.D.
https://www.horecatechnischedienst.nl

Over ons privacy beleid
Rindert van der Kooi T.O.&D. geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.
Dit privacy beleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Rindert van der Kooi T.O.&D.. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 01/01/2020, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacy beleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze
wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.
Als u vragen heeft over ons privacy beleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacy zaken, u vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacy beleid.
Over de gegevensverwerking
Hieronder kan u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.
Webwinkelsoftware MijnWebwinkel
Onze webwinkel is ontwikkeld met software van MyOnlineStore. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. MyOnlineStore heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel.
MyOnlineStore is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. MyOnlineStore maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot uw gebruik van de software, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen.

Webhosting
Mijnwebwinkel
Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van Mijnwebwinkel. Mijnwebwinkel verwerkt
persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Mijnwebwinkel heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Mijnwebwinkel is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht. Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Mijnwebwinkel. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze
gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Mijnwebwinkel heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.

Payment processors
Mollie & Paypal
Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Mollie & Paypal. Mollie & Paypal verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Mollie & Paypal heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Mollie & Paypal behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie’s & Paypal’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie & Paypal bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.
Beoordelingen
Verzenden en logistiek

Myparcel & PostNL
Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van Myparcel & PostNL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met Myparcel & PostNL
delen. Myparcel & PostNL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de
overeenkomst. In het geval dat Myparcel & PostNL onderaannemers inschakelt, stelt Myparcel & PostNL uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.
Facturatie en boekhouden
Externe verkoopkanalen

Doel van de gegevensverwerking
Algemeen doel van de verwerking
Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om - anders dan op uw verzoek - op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen.
Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.
Automatisch verzamelde gegevens
Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.
Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek
In voorkomende gevallen kan Rindert van der Kooi T.O.&D. op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijnen
Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.

Uw rechten
Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen. In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de machine leesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren. U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.
Recht op beperking van de verwerking
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige
koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.
Recht van bezwaar en overige rechten
U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van Rindert van der Kooi T.O.&D.. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is.
Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacy zaken.

Cookies
Google Analytics
Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Cookies van derde partijen
In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in deze privacyverklaring.
Wijzigingen in het privacybeleid
Wij behouden te allen tijde het recht ons privacy beleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacy beleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

Contactgegevens
Rindert van der Kooi Horeca Technische Dienst
Wjuk 26, 9145 RB Ternaard
T 06 134 877 57
E info@Horecatechnischedienst.nl
Contactpersoon voor privacy zaken
Rindert van der Kooi(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2023 - 2024 Horecatechnischedienst | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel